رئیس و کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۱۳۶۶

رئیس کتابخانه

نام و نام خانوادگی: معصومه آقامحمدی

رشته تحصیلی: پرستاری داخلی جراحی

مقطع تحصیلی: PhD

تلفن تماس: 33710778 ۰۴۵

ایمیل:m.agamohammadi@arums.ac.ir

مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی: مصطفی قربانی

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

ایمیل: mu.ghorbani@arums.ac.ir

شماره تماس: 33726085 داخلی 215

شرح وظایف

کارشناس بخش امانت و  فنی

نام و نام خانوادگی: سمیرا بابازاده

رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی مدیریت صنعتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

ایمیل: samirababazadeh1372@gmail.com

شماره تماس: 33726085 داخلی 230

شرح وظایف

 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۲