بخش ثبت و سازماندهی اطلاعات

تعداد بازدید:۳۷۳

با توجه به گسترش دانش در قالب‌های گوناگون، سازماندهی دانش و منابع اطلاعاتی از مهمترین فعالیت‌های هر کتابخانه به شمار می رود. هدف اصلی سازماندهی، برقراری نظمی است که به کمک آن کتابدار و مراجعه‌کننده بتوانند به سهولت منبع اطلاعاتی موردنیاز خود را از میان منابع موجود درکتابخانه بیابند.

فعالیت‌های این بخش شامل موارد زیر می‌باشد:

  • آماده سازی، فهرستنویسی و رده بندی منابع چاپی و الکترونیکی
  • ممهور کردن کتب به مهر کتابخانه جهت ثبت
  • تهیه و الصاق برچسب عطف و بارکد
  • بازخوانی رکوردهای ذخیره شده در برنامه کتابخانه و اصلاح آن‌ها
  • پیگیری امور مربوط به کتب وجینی جهت خروج از کتابخانه اعم از خروج از دفاتر ثبت و نرم افزار کتابخانه
  • آموزش دانشجویان کارورزی
آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰