راهنمای منابع الکترونیکی

تعداد بازدید:۵۷۹
 

ردیف

راهنمای آموزشی

pdf

html

۱

راهنمای آموزشی Science Direct

pdf

html

۲

راهنمای آموزشی Scopus

pdf

html

۳

راهنمای آموزشی Wiley

pdf

html

۴

راهنمای آموزشی Web of Sciences

pdf

html

۵

راهنمای آموزشی شناسایی مجلات نمایه شده ( Web of Knowledge (ISI

pdf

html

۶

راهنمای آموزشی EndNote

pdf

html

۷

راهنمای آموزشی PubMed

pdf

html

۸

راهنمای آموزشی Google Scholar

pdf

html

۹

راهنمای آموزشی Clinical Key

pdf

html

۱۰ راهنمای آموزشی ProQuest pdf html
۱۱

راهنمای آموزشی ۲ Cochrane library

pdf

html

۱۲

راهنمای آموزشی Cochrane Library1

pdf

html

۱۳

نحوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد اساتید و پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتی Scopus

pdf

html

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰