فرم نظر سنجی کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

عنوان فرم
 • 0
 • چقدر از نحوه ارائه خدمات بخش امانت رضایت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  1
 • چقدر از بخش سایت کامپیوتری کتابخانه رضایت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  2
 • چقدر از منابع موجود در کتابخانه راضی هستید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  3
 • چقدر از میزان اطلاع رسانی کتابخانه رضایت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  4
 • کتابهای مرجع در کتابخانه چقدر از نیاز شما را برآورده می کند؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  5
 • چقدر از نحوه سفارش و تامين منابع كتابخانه رضايت داريد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  6
 • چقدر از بخش پایان نامه رضایت دارید؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  7
 • چقدر راهنماها وعلائم نصب شده بر قفسه ها در یافتن منابع مورد نظرمفید می باشد؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  8
 • میزان رضایت از مهارت واطلاعات شغلی کتابداران کتابخانه؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  9
 • تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است ؟*فقط یکی انتخاب کنید
  زیاد
  تا حدودی
  کم
  10
 • چنانچه پیشنهاد یا انتقادی دارید ذکر فرمایید*توضیح بیشتر
  11